nieuws

Advocatenkantoor
Mr Drs H.J. Ruysendaal
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
info@ruysendaaladvocatuur.nl

Telefoon [010] 477 05 74
Telefax [010] 478 09 09
Mobiel [06] 15 17 05 51Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal is gevestigd te Rotterdam aan de Claes de Vrieselaan 86 en wordt geëxploiteerd door en voor rekening van mr drs H.J. Ruysendaal.
 
Artikel 2.
Opdrachtnemer is uitsluitend Mr Drs H.J. Ruysendaal, hierna te noemen Advocatenkantoor mr drs H.J. Ruysendaal. Opdrachten kunnen mondeling of schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gegeven.
 
Artikel 3.
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal is beperkt tot het bedrag wat in een voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat de vennootschap in verband met die verzekering draagt.
In geval er geen dekking is door bedoelde verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van 25.000 Euro.
 
Artikel 4.
In de schriftelijke bevestiging van de opdracht zoals omschreven in artikel 2 worden tevens de op de zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in de bevestiging opgenomen tarieven luiden steeds exclusief verschotten, waaronder leges, griffierechten, exclusief procureurskosten, exclusief de vergoeding voor kantoor- en bureaukosten ad 6% van het honorarium en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 
Artikel 5.
De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.
 
Artikel 6.
De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal tegen vorderingen van derden verbandhoudende met het door de vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Verder is Advocatenkantoor mr drs H.J. Ruysendaal bij inschakeling van derden ten behoeve van de cliënt niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 
Artikel 7.
De opdrachtnemer is gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald, zowel in zaken waarin de opdrachtgever de declaraties zelf dient te betalen, als in zaken op toevoegingsbasis.
In zaken op toevoegingsbasis zal het voorschot worden afgestemd op de te verwachten hoogte van de eigen bijdrage, het griffiegeld en overige kosten.
 
Artikel 8.
De opdrachtgever is gehouden om de (voorschot)-declaratie, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie aan de vennootschap te voldoen, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 
Artikel 9.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie te voldoen binnen de betalingstermijn kan Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal aanspraak maken op een vergoeding van de geldende wettelijke rente te vermeerderen met 2% per jaar, almede op buitengerechtelijke incassokosten conform de aanbevelingen Werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, september 1998.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie binnen de betalingstermijn te voldoen heeft Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal het recht om de verdere werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.
 
Artikel 10.
De opdrachtgever geeft aan Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal bij voorbaat toestemming om de informatie waarvan kennisneming door andere personen van Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van de anderen te brengen. In zaken op toevoegingbasis geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor Rechtsbijstand te brengen.
 
Artikel 11.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 
Artikel 12.
Op overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal en de opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 13.
De Rechtbank te Rotterdam is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, één en ander voorzover enige dwingende rechtelijk bepaling geen andere bevoegde (rechtelijke) instantie aanwijst.


Rotterdam, 1 juni 2006


Algemene voorwaarden | Disclaimer website gemaakt door: webwerkers.nl